0/0
Nghị sĩ Quốc hội, Jung Dong Yeong
Ủy ban quận Sasang, thành phố Busan
Thống đốc quận Jeonbuk, Song Ha Jin
Bộ trưởng Bộ Y tế Phúc lợi, Park Neung Hu
Nghị sĩ Quốc hội, Kim Gyeong Jin
0/0
Hội chữ thập đỏ Đại Hàn, Viện huyết Incheon, Giám đốc Kim Seong Bae
Hội chữ thập đỏ Đại Hàn, Viện huyết miền Đông Seoul, Giám đốc Kim Ye..
Thống đốc tỉnh Gyeongsang-bukdo, Kim Kwan Yong
Nghị viện thành phố Subang Jaya, Chia Yu Ken
Giám đốc Viện huyết Gyeonggi Hội chữ thập đỏ Đại Hàn, Shin Chang U
0/0
Hội chữ thập đỏ Philippines, chi nhánh San Pablo, Tổng giám đốc Immanue..
Thị trưởng San Pablo, Lorento S. Amante
Chủ tịch Ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao Quốc tế mùa đông dành ch..
Quận trưởng quận Dongjak, Lee Chang U
Nghị sĩ khu vực 7, Los Angeles , Monica Rodrigues