한국어 English 日本語 中文 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

Q. Cơ Đốc giáo cho rằng mình tin vào một Đấng Đức Chúa Trời, nhưng lại tin vào Đức Chúa Trời mang tên Giêhôva, cũng tin vào Đức Chúa Jêsus và cũng tin vào Đức Thánh Linh nữa. Vậy thì có nghĩa là Đức Chúa Trời là 3 Đấng sao?

A. Vì sự cứu rỗi của nhân loại, Đức Chúa Trời đã chia ra 3 thời đại Đức Cha, Đức Con, Đức Thánh Linh và tiến hành công việc của Ngài với tên khác nhau theo từng mỗi thời đại. Ngài đã tiến hành công việc với tên Giêhôva vào thời đại Đức Cha, hiện ra với tên Jêsus vào thời đại Đức Con, và vào thời đại Đức Thánh Linh, Ngài lại mang tên khác.

Mathiơ 28:18-20 “Ðức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Ðức Cha, Ðức Con, và Ðức Thánh Linh mà làm phép báptêm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.”

Trước khi Đức Chúa Jêsus đến, thì duy chỉ Đức Giêhôva là Đấng Cứu Chúa. Chúng ta gọi thời đại có thể nhận được sự cứu rỗi chỉ bởi danh của Giêhôva là “Thời đại Đức Cha” (Êsai 43:11). Sau khi Đức Chúa Jêsus đã đến trong lập trường của con trai cách đây 2 nghìn năm trước, thì Đức Chúa Jêsus là Đấng Cứu Chúa duy nhất, và sự cứu rỗi đã được ban chỉ thông qua danh ấy, cho nên chúng ta gọi thời đại ấy là “Thời đại Đức Con” (Công Vụ Các Sứ Đồ 4:11).

Có tên của Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh nữa. Điều này có nghĩa rằng sau thời đại Đức Cha, Đức Con thì có thời đại Đức Thánh Linh mà Đấng Cứu Chúa sẽ hiện ra, và chúng ta được nhận sự cứu rỗi chỉ bởi danh của Đấng ấy.

Vậy thì có phải Đức Chúa Trời là ba Đấng vì danh của Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh - Đấng Cứu Chúa theo mỗi thời đại đều khác nhau chăng? Không phải. Chỉ khác tên gọi và hình ảnh thôi, Đức Giêhôva, Đức Chúa Jêsus và Đức Thánh Linh là một Đấng. Cơ Đốc giáo gọi điều này là Ba Vị Nhất Thể (三位一體• Trinity) hoặc là Ba Vị Thánh Nhất Thể.

Có nghĩa rằng ba ngôi Đức Chúa Trời thánh là một thể.

Đức Chúa Jêsus là Đức Giêhôva đến trong xác thịt

Ngày nay, Cơ Đốc giáo đã được truyền bá ra khắp thế giới, và kể cả Cơ Đốc nhân, kể cả người không phải là Cơ Đốc nhân đều biết Đức Chúa Jêsus. Dầu vậy, có nhiều người không biết chính xác về Đức Chúa Jêsus. Nhiều người coi Đức Chúa Jêsus bằng vật thọ tạo như con người chúng ta, và thậm chí còn có nơi chủ trương rằng Đức Chúa Jêsus là đấng tiên tri thất bại không hoàn thành được ý muốn của Đức Chúa Trời. Song, bản thể của Đức Chúa Jêsus là Đức Giêhôva.

Êsai 9:5 “Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Ðấng Lạ lùng, là Ðấng Mưu luận, là Ðức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Ðời đời, là Chúa Bình an.”

Trong Kinh Thánh, “Cha” chỉ ra Đức Giêhôva. Được chép rằng Đức Chúa Jêsus giáng sinh trên đất này như một con trẻ, là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời, có nghĩa rằng Đức Chúa Jêsus chính là Đức Giêhôva. Dầu Ngài đã sanh ra trên thế gian này là con người, nhưng bản thân Ngài là Đức Chúa Trời toàn tri toàn năng.

Đức Chúa Jêsus vào thời đại Tân Ước đã làm ứng nghiệm những lời tiên tri về Đức Giêhôva vào thời đại Cựu Ước. Những cảnh này chứng minh chắc chắn về sự thật rằng Đức Chúa Jêsus là Đức Giêhôva.

Malachi 3:1 “Nầy, ta sai sứ giả ta, người sẽ dọn đường trước mặt ta... Ðức Giêhôva vạn quân phán vậy.”

Êsai 40:3, 10-11 “Có tiếng kêu rằng: Hãy mở đường trong đồng vắng cho Ðức Giêhôva; hãy ban bằng đường cái trong đất hoang cho Ðức Chúa Trời chúng ta!... Nầy, Chúa Giêhôva sẽ lấy quyền năng mà đến; Ngài dùng cánh tay mình và cai trị. Nầy, sự ban thưởng Ngài ở nơi Ngài, sự báo trả Ngài ở trước mặt Ngài. Ngài sẽ chăn bầy mình như người chăn chiên; thâu các con chiên con vào cánh tay mình và ẵm vào lòng; từ từ dắt các chiên cái đương cho bú.”

Những lời tiên tri này đã được ứng nghiệm thông qua Giăng Báptít và Đức Chúa Jêsus. Giăng Báptít là sứ giả của Đức Chúa Trời dọn đường sẵn cho Đức Giêhôva, còn Đức Chúa Jêsus là Đức Giêhôva đến với hình ảnh con người theo con đường mà Giăng Báptít đã dọn sẵn (Mathiơ 3:1-3, Mathiơ 11:10-11). Theo đó, các sứ đồ, những người tin vào chứng cớ của Kinh Thánh và nhận biết lẽ thật ngay thẳng, đã tuyên bố rằng Đức Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời.

Philíp 2:5-8 “Hãy có đồng một tâm tình như Ðấng Christ đã có, Ngài vốn có hình Ðức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Ðức Chúa Trời là sự nên nắm giữ; chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người; Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự.”

Rôma 9:5 “Là dân sanh hạ bởi các tổ phụ, và theo phần xác, bởi dân ấy sanh ra Ðấng Christ, là Ðấng trên hết mọi sự, tức là Ðức Chúa Trời đáng ngợi khen đời đời. Amen.”

Dầu đối với mắt nhìn của người ta thì Đức Chúa Jêsus là một con người yếu đuối bị chế giễu, miệt thị, vô sức bị đóng đinh trên cây thập tự, nhưng Đức Chúa Jêsus là Đức Giêhôva, Đấng sáng tạo trời đất và muôn vật, giáng lâm trên núi Sinai và tuyên bố Mười Điều Răn từ trong lửa.

Đức Chúa Jêsus và Đức Thánh Linh

Thánh Linh chỉ ra Thần Linh của Đức Chúa Trời (Giăng 4:24).

Người ta hay hiểu rằng Thần Linh của Đức Chúa Trời chỉ là sức mạnh vô hình như năng lượng hoặc sóng điện, nhưng Thánh Linh cũng chỉ ra Đức Chúa Trời với hình con người.

Rôma 8:26 “Cũng một lẽ ấy, Ðức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng; nhưng chính Ðức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta.”

Đức Thánh Linh có thể thở than, cầu nguyện, và phán (Êphêsô 4:30, Khải Huyền 2:7). Mọi sự này có khả năng vì Ngài mang nhân cách.

Đức Thánh Linh hiện ra giống như con người, là Đấng đồng nhất với Đức Chúa Jêsus.

Rôma 8:34 “Ai sẽ lên án họ ư? Ðức Chúa Jêsus Christ là Ðấng đã chết, và cũng đã sống lại nữa. Ngài đang ngự bên hữu Ðức Chúa Trời, cầu nguyện thế cho chúng ta.”

Đấng cầu thay cho chúng ta vừa là Đức Thánh Linh vừa là Đức Chúa Jêsus, bởi vì Đức Thánh Linh và Đức Con Jêsus là một Đấng.

I Phierơ 1:10-11 “Về sự cứu rỗi đó, các đấng tiên tri đã tìm tòi suy xét, và đã nói tiên tri về ân điển định sẵn cho anh em: nghĩa là tìm cho biết thời kỳ nào và thời kỳ cách nào mà Thánh Linh Ðấng Christ ở trong lòng mình đã chỉ cho, là khi làm chứng trước về sự đau đớn của Ðấng Christ và về sự vinh hiển sẽ theo sau.”

II Phierơ 1:20-21 “Trước hết, phải biết rõ rằng chẳng có lời tiên tri nào trong Kinh Thánh lấy ý riêng giải nghĩa được. Vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Ðức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Ðức Chúa Trời.”

Lời tiên tri của Kinh Thánh được ghi chép bởi một Thần. Thần của Đấng Christ (Đức Chúa Jêsus) làm cảm động lòng các đấng tiên tri Cựu Ước chính là Đức Thánh Linh.

Như vậy, Đức Cha Giêhôva cùng Đức Con Jêsus là một Đấng, còn Đức Con Jêsus cùng Đức Thánh Linh là một Đấng. Đương nhiên, Đức Giêhôva cùng Đức Thánh Linh cũng là một Đấng chứ không phải là hai Đấng khác nhau.

Đấng Cứu Chúa vào thời đại Đức Thánh Linh

Đức Thánh Linh hiện ra với tư cách là Đấng Cứu Chúa vào thời đại Đức Thánh Linh, là thời đại cuối cùng giữa ba thời đại Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh.

Giăng 14:26 “Nhưng Ðấng Yên ủi, tức là Ðức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, Ðấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi.”

Giống như Đức Cha và Đức Con đã hoạt động với tên Giêhôva và Jêsus, Đức Thánh Linh cũng đến với danh mới chứ không với danh Giêhôva hoặc Jêsus, và ban sự cứu rỗi.

Khải Huyền 3:12 “Kẻ nào thắng, ta sẽ cho làm trụ trong đền Ðức Chúa Trời ta, và người sẽ không ra khỏi đó nữa; ta lại sẽ lấy danh Ðức Chúa Trời ta, danh của thành Ðức Chúa Trời ta, là Giêrusalem mới từ trên trời, bởi Ðức Chúa Trời ta mà xuống, cùng danh mới ta, mà viết trên người.”

Chúng ta đang sống trong thời đại Đức Thánh Linh. Chúng ta phải nhận biết rằng vào ngày nay nếu có Đấng phục hồi lẽ thật giao ước mới mà Đức Con Jêsus đã mang đến cách đây 2 nghìn năm trước, thì cho dù Ngài đến với hình dáng và danh nào, Ngài là Đức Giêhôva quyền năng phân rẽ Biển Đỏ, là Đức Chúa Jêsus hy sinh trên thập tự giá để tha tội cho chúng ta, tức là Đức Thánh Linh hiện ra vào thời đại này.

Nếu giải thích Kinh Thánh theo giáo lý của mình thì tuyệt đối không thể nhận biết Đức Chúa Trời chân thật, và cũng không thể nhận lãnh phước lành của sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn. Dầu Đức Giêhôva, Đức Chúa Jêsus và Đức Thánh Linh đã đến vào thời đại khác, với hình ảnh khác, và danh khác, nhưng vốn là một Đức Chúa Trời. Hãy có trí thức và đức tin đúng đắn về Đức Chúa Trời và đón nhận Đấng Cứu Chúa hiện ra vì sự cứu rỗi của chúng ta vào thời đại này.