한국어 English 日本語 中文 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

Nghiêm cấm in ấn và phổ biến Văn bản giảng đạo. Xin vui lòng ghi khắc ân huệ đã được nhận trong lòng và tỏa ra hương khí SIôn.

Vinh Hiển của Những Người Sống Theo Lời Tiên Tri

Kinh Thánh là sách tiên tri của Đức Chúa Trời, mà một chấm một nét trong luật pháp cũng không qua đi được cho đến khi mọi sự được trọn. Mọi sự mà Đức Chúa Trời, Đấng Chân Thật đã định tất sẽ xảy đến, nên có thể nói rằng việc chú ý các lời tiên tri của Đức Chúa Trời, và sống theo các lời tiên tri ấy là việc làm thật sự tốt đẹp, và đó là phương pháp sống đúng đắn nhất (Tham khảo: Êsai 14:24, II Phierơ 1:19).

Chúng ta hãy vừa xem lời dạy dỗ Kinh Thánh về vinh hiển và phước lành mà những người sống theo lời tiên tri nhận lãnh, vừa có thời gian suy nghĩ xem chúng ta sẽ phải sống như thế nào theo lời tiên tri được ban cho vào thời đại này.

Đấng Christ thuận theo lời tiên tri


Sau khi giữ Lễ Tiệc Thánh Lễ Vượt Qua, Đức Chúa Jêsus đã đến vườn Ghếtsêmanê để cầu nguyện. Vào chính đêm ấy, Giuđa Íchcariốt đến với một bọn đông người mà các thầy tế lễ cả và các trưởng lão sai đến, để bắt Đức Chúa Jêsus. Phierơ đã giơ tay rút gươm ra để bảo vệ Đức Chúa Jêsus, nhưng Đức Chúa Jêsus đã ngăn Phierơ lại, và cho biết sự thật rằng mọi điều ấy phải xảy đến, hầu cho những lời các đấng tiên tri đã chép được ứng nghiệm.

Mathiơ 26:50-56 “… Rồi chúng nó đến gần tra tay bắt Đức Chúa Jêsus. Và nầy, có một người trong những người ở với Đức Chúa Jêsus giơ tay rút gươm ra, đánh đầy tớ của thầy cả thượng phẩm, chém đứt một cái tai của người. Đức Chúa Jêsus bèn phán rằng: Hãy nạp gươm vào vỏ; vì hễ ai cầm gươm thì sẽ bị chết vì gươm. Ngươi tưởng ta không có thể xin Cha ta lập tức cho ta hơn mười hai đạo thiên sứ sao? Nếu vậy, thế nào cho ứng nghiệm lời Kinh thánh đã chép rằng việc nầy tất phải xảy đến… Ta thường ngày ngồi trong đền thờ và giảng dạy tại đó, mà các ngươi không bắt ta. Nhưng mọi điều ấy phải xảy đến, hầu cho những lời các đấng tiên tri đã chép được ứng nghiệm. Khi ấy, hết thảy môn đồ bỏ Ngài mà trốn đi.”

Thông qua lời phán “thế nào cho ứng nghiệm lời Kinh thánh đã chép rằng việc nầy tất phải xảy đến”, chúng ta nhận ra được sự thật rằng Đấng Christ đi đường đời đã định trước theo như lời tiên tri Kinh Thánh. Tại sao thường ngày những người Giuđa lại không định bắt Đức Chúa Jêsus, mà lại gấp gáp tìm bắt Ngài sau khi Lễ Tiệc Thánh Lễ Vượt Qua kết thúc; và Đức Chúa Jêsus có thể sai hơn mười hai đạo thiên sứ để đẩy lùi bọn người đó, nhưng tại sao Ngài lại không làm như vậy? Đức Chúa Jêsus đã bị bắt như chiên câm ở trước mặt kẻ hớt lông, chịu đòn roi và bị treo trên thập tự giá rồi hy sinh, là để làm ứng nghiệm lời tiên tri Kinh Thánh. Vì Kinh Thánh đã tiên tri trước như thế này, nên tất thảy mọi việc đã xảy ra theo lời tiên tri.

Lời tiên tri Kinh Thánh là tuyệt đối. Đức Chúa Jêsus Christ là Đức Chúa Trời Toàn Năng có thể làm được bất cứ điều gì, thế nhưng Ngài đã làm tấm gương thuận theo lời tiên tri, làm theo y nguyên như lời tiên tri, bởi đó Ngài đã nhận được vinh hiển (Philíp 2:5-11). Khi xem những nội dung này, chúng ta có thể hiểu ra sự thật rằng trong lời tiên tri có chứa đựng mưu luận sâu sắc để bày tỏ vinh hiển của Đức Chúa Trời cho khắp muôn dân toàn thế giới.

Cuộc sống vâng theo lời tiên tri nhất định có kết thúc là nhận lãnh được sự vinh hiển, phước lành, sự sống đời đời, cùng Nước Thiên Đàng. Chúng ta hãy xác minh sự thật này thông qua công việc của Đức Chúa Jêsus, và cũng hãy nỗ lực sống theo lời tiên tri giống như Đức Chúa Jêsus.

Lời tiên tri nhất định được ứng nghiệm


Trong sách Tin Lành Luca cũng có cảnh vào ngày Đức Chúa Jêsus phục sinh, Ngài vừa đi cùng đường với hai môn đồ đang đi đến làng Emmaút và vừa dạy dỗ họ sự thật rằng mọi lời tiên tri Kinh Thánh đều được ứng nghiệm.

Luca 24:13-27 “Cũng trong ngày ấy, có hai môn đồ đi đến làng kia, gọi là Emmaút, cách thành Giêrusalem sáu mươi ếchtađơ, họ đàm luận về những sự đã xảy ra. Đang khi nói và cãi lẽ nhau, chính Đức Chúa Jêsus đến gần, cùng đi đường với họ. Nhưng mắt hai người ấy bị che khuất không nhìn biết Ngài được… Đức Chúa Jêsus bèn phán rằng: Hỡi những kẻ dại dột, có lòng chậm tin lời các đấng tiên tri nói! Há chẳng phải Đấng Christ chịu thương khó thể ấy, mới được vào sự vinh hiển mình sao? Đoạn, Ngài bắt đầu từ Môise rồi kế đến mọi đấng tiên tri mà cắt nghĩa cho hai người đó những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh thánh.”

Đức Chúa Jêsus đã phục sinh theo lời tiên tri Kinh Thánh, nhưng các môn đồ đã không tin vào sự thật này. Đức Chúa Jêsus đã trách các môn đồ là những kẻ chậm tin lời tiên tri, và Ngài đã lấy Kinh Thánh mà giải thích hết thảy rằng Ngài đã trở thành tế lễ chuộc tội mà hy sinh trên thập tự giá cùng với những kẻ ác ở bên tả và bên hữu theo như lời tiên tri, và thể xác Ngài được chôn trong mộ kẻ giàu, rồi ba ngày sau Ngài được phục sinh từ trong những kẻ chết theo như lời tiên tri.
Sau khi nghe lời của Đức Chúa Jêsus, lòng các môn đồ sôi nổi đầy nhiệt huyết. Lúc ấy môn đồ mới được thấu hiểu ra: “Đúng vậy! Kinh Thánh đã tiên tri trước tất thảy mọi sự rồi, sao chúng ta không tin vào Kinh Thánh mà chỉ suy nghĩ đến tình huống thực thế thôi?”

Việc Đức Chúa Jêsus phục sinh sau ba ngày từ trong những kẻ chết là việc ngoài sức tưởng tượng và kinh nghiệm của loài người. Đức Chúa Jêsus đã phải chịu khổ nạn cùng cực và hy sinh trên thập tự giá rồi phục sinh. Không chỉ riêng các môn đồ của Đức Chúa Jêsus mà kể cả bất cứ ai cũng khó mà tin nổi sự thật này. Tuy nhiên, sự phục sinh của Đức Chúa Jêsus đã được tiên tri trước trong Kinh Thánh, và mọi sự việc đã diễn ra theo như lời tiên tri Kinh Thánh chứ không phải theo thường thức của loài người. Chúng ta hãy xem thêm lời tiên tri của Kinh Thánh Cựu Ước bày tỏ rõ về khổ nạn và ý nghĩa khổ nạn của Đức Chúa Jêsus.

Êsai 53:1-9 “… Người đã lớn lên trước mặt Ngài như một cái chồi, như cái rễ ra từ đất khô. Người chẳng có hình dung, chẳng có sự đẹp đẽ; khi chúng ta thấy người, không có sự tốt đẹp cho chúng ta ưa thích được… chúng ta cũng chẳng coi người ra gì. Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta; mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập, và làm cho khốn khổ. Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh… Bởi sự ức hiếp và xử đoán, nên người đã bị cất lấy; trong những kẻ đồng thời với người có ai suy xét rằng người đã bị dứt khỏi đất người sống, là vì cớ tội lỗi dân ta đáng chịu đánh phạt? Người ta đã đặt mồ người với những kẻ ác, nhưng khi chết, người được chôn với kẻ giàu.”

Đấng tiên tri Êsai đã ghi chép chi tiết trong Kinh Thánh về Đức Chúa Jêsus Christ mà sẽ xuất hiện vào 700 năm sau, từ diện mạo của Ngài cho đến việc Ngài phải chịu lằn roi, bị đâm bằng giáo, bị chết cùng với những kẻ ác và được chôn trong mộ kẻ giàu. 700 năm sau đó, Đức Chúa Jêsus đã làm ứng nghiệm theo như lời tiên tri ấy. Cuộc đời của Đức Chúa Jêsus, từ việc giáng sinh, và đương nhiên là tất thảy mọi việc mà Ngài làm, kể cả cái chết và sự phục sinh của Ngài đều theo y nguyên lời tiên tri của nhiều đấng tiên tri Cựu Ước.

Trên thế gian ai có thể tiên tri trước những việc trong tương lai một cách chi tiết như thế này, và ai có thể làm ứng nghiệm được những lời tiên tri ấy chăng? Tất thảy là do Đức Chúa Trời đã lập kế hoạch và làm ứng nghiệm cho nên mới được thành tựu mà thôi. Mọi sự đều được thành theo y như lời tiên tri Kinh Thánh.

Vinh hiển của những người coi trọng lời tiên tri


Chúng ta cần phải suy nghĩ thận trọng và kỹ càng xem chúng ta phải tiếp nhận lời tiên tri của Đức Chúa Trời bằng lập trường như thế nào. Ngày xưa, đương thời nước Giuđa bị diệt vong bởi Babylôn, cũng có đấng tiên tri Giêrêmi truyền đạt lời của Đức Chúa Trời y như Ngài phán rằng: Người dân Ysơraên sẽ phải phục sự vua Babylôn trong bảy mươi năm, nhưng cũng có kẻ tiên tri giả giống như Hanania, đã xuyên tạc sai lời của Đức Chúa Trời bằng suy nghĩ của bản thân. Nhiều người tin và theo lời của kẻ tiên tri giả đều đã phải chịu hủy diệt, nhưng một số ít người tin lời tiên tri của Đức Chúa Trời và chịu đựng, chiến thắng khổ nạn, thì đã được thoát khỏi cuộc sống phu tù tại Babylôn sau 70 năm và được đón nhận vinh hiển hồi hương.

Ngay cả khi Đức Chúa Trời phán rằng lẽ thật sẽ bị ma quỉ Satan giẫm nát trong vòng một kỳ, những kỳ và nửa kỳ, thì thời gian giẫm nát cũng y nguyên như lời tiên tri. Và, theo lời tiên tri, lẽ thật sẽ được hồi phục, các thánh đồ sẽ được nhận lại nước và quyền thế, thì giờ đây, các thánh đồ trong Siôn đang giữ đức tin và điều răn của Đức Chúa Trời.

Như vậy, Đức Chúa Trời đã làm ứng nghiệm hết thảy mọi lời Ngài đã tiên tri. Tôi tin là ngày nay, tất thảy chúng ta đều sống cuộc sống tín ngưỡng với đức tin chắc chắn rằng mọi lời tiên tri Kinh Thánh sẽ được ứng nghiệm.

Đaniên 12:1-3 “… Bấy giờ, trong vòng dân sự ngươi, kẻ nào được ghi trong quyển sách kia thì sẽ được cứu. Nhiều kẻ ngủ trong bụi đất sẽ thức dậy, kẻ thì để được sự sống đời đời, kẻ thì để chịu sự xấu hổ nhơ nhuốc đời đời. Những kẻ khôn sáng sẽ được rực rỡ như sự sáng trên vòng khung; và những kẻ dắt đem nhiều người về sự công bình sẽ sáng láng như các ngôi sao đời đời mãi mãi.”

Đức Chúa Trời đã phán rằng những kẻ dắt đem nhiều người về sự công bình sẽ sáng láng như ngôi sao đời đời mãi mãi, nhưng cũng có những kẻ phải chịu xấu hổ nhơ nhuốc đời đời. Lời phán này chính là lời tiên tri Đức Chúa Trời ban cho nhằm dành phước lành Nước Thiên Đàng vinh hiển đời đời cho chúng ta vào ngày nay.

Cho đến nay, một chấm một nét trong luật pháp cũng không qua đi được cho đến khi mọi sự được trọn, tức là tất thảy mọi lời tiên tri đều được ứng nghiệm mà không bị bỏ sót một lời nào. Giống như vậy, lời tiên tri này chẳng phải nhất định sẽ được ứng nghiệm hay sao? Trong quá trình truyền đạo để dẫn dắt nhiều người về sự công bình, đôi khi phải gặp nhiều khó khăn, khổ nạn, cũng có khi phải chịu bị bắt bớ, nhưng chúng ta không được quên mất sự thật rằng cuối con đường này được nối tiếp với Nước Thiên Đàng vĩnh cửu.

Mathiơ 24:12-14 “Lại vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều, thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội lần. Nhưng kẻ nào bền chí cho đến cuối cùng, thì sẽ được cứu. Tin lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến.”

Mác 16:14-16 “Sau nữa, Ngài hiện ra cho mười một sứ đồ đang khi ngồi ăn, mà quở trách về sự không tin và lòng cứng cỏi, vì chẳng tin những kẻ từng thấy Ngài đã sống lại. Ngài phán cùng các sứ đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin lành cho mọi người. Ai tin và chịu phép báptêm, sẽ được rỗi; nhưng ai chẳng tin sẽ bị đoán phạt.”

Những người tin và vâng phục theo Tin Lành của giao ước mới thì sẽ được rỗi, nhưng những người không vâng phục thì không thể tránh khỏi bị đoán phạt, đây chính là lời phán quyền năng của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Jêsus đã đích thân dạy dỗ rằng Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Vậy thì có thể thấy rằng Tin Lành đã mang theo vận mệnh không thể không được giảng ra khắp đất vào giờ phút sau cùng, dù phải chịu bất cứ sự cản trở nào đi chăng nữa. Đây chính là lời tiên tri.

Vậy thì, chẳng phải chính cuộc sống tin và vâng phục theo lời tiên tri và làm chứng về Đấng Christ là cuộc sống được dự định sẵn phước lành đấy sao? Chúng ta là những nhân vật của lời tiên tri được nhận lãnh sứ mạng đi khắp đất để rao giảng về Tin Lành cho muôn dân. Xét về phần linh hồn thì, chúng ta đã được giao cho công việc giá trị nhất khiến thiên sứ trên trời cũng phải ganh tị với, đó chính là việc hoàn tất trọn vẹn công việc cứu rỗi của Đức Chúa Trời (Tham khảo: I Phierơ 1:12).

Hãy trở thành nhân vật chính của lời tiên tri cuối cùng


Hãy vừa ghi nhớ lời dạy dỗ của Đức Chúa Jêsus rằng tất thảy lời tiên tri Kinh Thánh đều được ứng nghiệm, và theo lời tiên tri ban cho chúng ta vào thời đại cuối cùng này, chúng ta hãy hoàn thành công việc dẫn dắt thật nhiều người về sự công bình một cách vui mừng để được ở giữa vinh hiển chiếu sáng đời đời giống như các ngôi sao trên bầu trời.

Luca 24:44-47 “Đoạn, Ngài phán rằng: Ấy đó là điều mà khi ta còn ở với các ngươi, ta bảo các ngươi rằng mọi sự đã chép về ta trong luật pháp Môise, các sách tiên tri, cùng các thi thiên phải được ứng nghiệm… và người ta sẽ nhân danh Ngài mà rao giảng cho dân các nước sự ăn năn để được tha tội, bắt đầu từ thành Giêrusalem.”

Theo như lời tiên tri rằng rao giảng cho dân các nước sự ăn năn, hối cải, để được tha tội, bắt đầu từ thành Giêrusalem, thì muôn dân toàn thế giới đang đổ dồn như sóng nước về Hàn Quốc, xứ sở của lời tiên tri, là nơi đầu cùng đất mà Đức Chúa Trời Mẹ ngự, để được nhận phước lành sự sống và sự tha tội mà Đức Chúa Trời Mẹ Giêrusalem ban cho. Tại sao những sự việc thế này lại đang bày ra trước mắt chúng ta? Chẳng phải ấy chính là công việc của lời tiên tri vĩ đại của Đức Chúa Trời mà không ai có thể cản phá được hay sao?

Vào chính lúc này, Đức Chúa Trời đã lấy chúng ta làm nhân vật chính của lời tiên tri và phán dặn chúng ta rằng “Hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báptêm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi.” (Mathiơ 28:18-20). Nơi chúng ta đến gần là Siôn, đô thành lẽ thật, là nơi có luật pháp giao ước mới mà Đức Chúa Jêsus đã dạy dỗ và các sứ đồ đã rao truyền. Tại nơi này, Đức Chúa Trời Êlôhim đang ngự cùng chúng ta, nên sự sáng của Tin Lành sẽ nhanh chóng được rao truyền tới xứ Samari, cho đến cùng trái đất (Tham khảo: Hêbơrơ 12:22-24, Êsai 33:20-24).

Những người sống theo lời tiên tri nhất định sẽ được dự phần vào vinh hiển của Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy tin chắc chắn vào lời tiên tri và hãy sống theo lời tiên tri. Đừng lơ là bỏ qua phước lành vinh hiển lập chúng ta làm nhân vật chính của lời tiên tri, mà hãy trở thành các người nhà Siôn chiếu sự sáng vinh hiển của Đức Chúa Trời Êlôhim ra khắp thế giới một cách mạnh mẽ.