한국어 English 日本語 中文 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

Nghiêm cấm in ấn và phổ biến Văn bản giảng đạo. Xin vui lòng ghi khắc ân huệ đã được nhận trong lòng và tỏa ra hương khí SIôn.

Hãy Nhận Lấy Đức Chúa Trời

Trong lời lẽ thật Kinh Thánh chứa đựng ý định của Đức Chúa Trời dẫn dắt chúng ta là kẻ kế tự sẽ được cứu rỗi được đi theo đường lẽ thật và công bình đặng được trở thành người thuộc về Đức Chúa Trời trọn vẹn.

Trong đó những hành tích của các nhân vật trong Kinh Thánh mà đã nhận lấy Đức Chúa Trời mang xác thịt mà đến thế gian 2000 năm trước một cách ân huệ là lời dạy dỗ tốt lành dành cho chúng ta đang sống trong thời đại ngày nay. Thông qua họ, chúng ta hãy học tư thế và thái độ đức tin phải làm sao đón nhận Đức Chúa Trời một cách đúng đắn để trở thành con cái của Đức Chúa Trời nhằm truyền bá mau chóng cho toàn quốc và cả thế giới tin tức về sự cứu rỗi rằng “Hãy nhận lấy Đức Chúa Trời Êlôhim xuất hiện ở thời đại này!”

Quyền thế được ban cho những người nhận lấy Đức Chúa Trời


Trước hết, chúng ta hãy xem những cảnh Đức Chúa Jêsus nhắc nhở rằng những người nhận lấy được Đức Chúa Trời đương mang xác thịt mà đến, sẽ nhận lãnh phước lành gì.

Giăng 1:10-13 “Ngôi Lời ở thế gian, và thế gian đã làm nên bởi Ngài; nhưng thế gian chẳng từng nhìn biết Ngài. Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy.”

Dầu Đức Chúa Trời Sáng Tạo dựng nên trời đất đã đến thế gian rồi nhưng đại bộ phận loài người chẳng nhìn biết được và không nhận lấy Ngài. Song, chỉ một số ít người được phước lành và may mắn nhìn biết được Đức Chúa Trời ấy. Ấy chỉ là những ai sanh bởi Đức Chúa Trời có đức tin rất ân huệ đến đỗi mặc dù Đức Chúa Trời mặc lấy xác thịt đến mà họ vẫn tôn kính và đi theo Ngài đến cuối cùng.

Những thời gian qua, chúng ta cũng chỉ là tội nhân chẳng đáng được kể ra là gì nhưng bởi vì nhận lấy Đức Chúa Trời mà trở nên một tồn tại đặc biệt là con cái Đức Chúa Trời, là Chúa của mọi chúa và là Vua của muôn vua. Điều này cũng giống với nguyên lý rằng: Trước khi khí Hiđrô và khí Ôxi gặp nhau, thì chúng bất quá cũng chỉ là một thành phần trong không khí; nhưng khi Hiđrô tiếp nhận Ôxi, thì trở thành tồn tại được gọi là “nước” là tồn tại không thể thiếu đối với mọi sinh vật sống.

Gần đây, những tin tức của đoàn truyền giáo ngắn hạn nước ngoài liên tiếp được truyền về Giêrusalem, rằng đã tìm kiếm được rất nhiều anh chị em bản xứ vui mừng khôn xiết đến nỗi không biết làm thế nào bởi đã được hiểu ra và tiếp nhận Đức Chúa Trời đến thế gian. Thông qua hương khí Siôn như vậy, tôi lại cảm thấy rằng thật đáng cảm tạ biết bao khi chúng ta được nhận phước lành tiếp rước và hầu việc Đức Chúa Trời ngay bên cạnh.

Kẻ nào nhận lấy Đức Chúa Trời sẽ nhận lãnh phần thưởng của Đức Chúa Trời


Đức Chúa Jêsus đã đề cập tới phước lành mà những người tiếp rước Ngài sẽ được nhận như sau:

Mathiơ 10:40-42 “Ai rước các ngươi, tức là rước ta; ai rước ta, tức là rước Đấng đã sai ta. Ai rước một đấng tiên tri vì là tiên tri, thì sẽ lãnh phần thưởng của đấng tiên tri; ai rước một người công bình vì là người công bình, thì sẽ lãnh phần thưởng của người công bình. Ai sẽ cho một người trong bọn nhỏ nầy chỉ uống một chén nước lạnh, vì người nhỏ đó là môn đồ ta, quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ ấy chẳng mất phần thưởng của mình đâu.”

Chỉ rước một đấng tiên tri hay người công bình cũng chẳng mất phần thưởng của mình, nếu chúng ta có cơ hội vinh hiển mà rước Đức Chúa Trời thì không có phước lành và phần thưởng nào lớn hơn nữa. Khi dò xem đương thời Êli, chúng ta tìm ra được ghi chép về đàn bà goá Sarépta đã nhận lãnh phước lành bởi tiếp rước đấng tiên tri vì là tiên tri:

I Các Vua 17:8-16 “Bấy giờ, có lời của Đức Giêhôva phán dạy Êli rằng: Hãy chỗi dậy, đi đến Sarépta, thành thuộc về Siđôn, và ở tại đó; kìa, ta đã truyền cho một người goá bụa ở thành ấy lo nuôi ngươi. Vậy, người đứng dậy đi đến Sarépta. Khi đến cửa thành, người thấy một người đàn bà goá lượm củi… người kêu lại và nói với nàng rằng: Cũng hãy đem trong tay ngươi cho ta một miếng bánh nữa. Nàng đáp: Tôi chỉ mạng sống của Giêhôva Đức Chúa Trời ông mà thề, tôi không có bánh, chỉ có một nắm bột trong vò và một chút dầu trong bình; nầy tôi lượm hai khúc củi, đoạn về nấu dọn cho tôi và con trai tôi; khi ăn rồi, chúng tôi sẽ chết. Nhưng Êli tiếp rằng: Chớ sợ chi, hãy trở về làm y như ngươi đã nói; song trước hãy dùng bột ấy làm cho ta một cái bánh nhỏ, rồi đem ra cho ta; kế sau ngươi sẽ làm cho ngươi và con trai ngươi. Vì Giêhôva Đức Chúa Trời của Ysơraên phán như vầy: Bột sẽ không hết trong vò, và dầu sẽ không thiếu trong bình, cho đến ngày Đức Giêhôva giáng mưa xuống đất. Vậy, nàng đi và làm theo điều Êli nói. Nàng và nhà nàng, luôn với Êli ăn trong lâu ngày. Bột chẳng hết trong vò, dầu không thiếu trong bình, y như lời Đức Giêhôva đã cậy miệng Êli mà phán ra.”

Người đàn bà goá Sarépta không kiếm được lương thực vì cớ đói kém, nên định ăn bữa cuối cùng rồi chờ đợi cái chết. Dầu vậy, trong tình trạng khốn cùng và thiết thực ấy, người đàn bà goá vẫn đón nhận và phụng dưỡng Êli, là đấng tiên tri của Đức Chúa Trời, một cách ân huệ và nhờ đó được phước lành bột chẳng hết trong vò, dầu không thiếu trong bình cho đến chừng nào hết cơn đói kém.

Những người đón nhận Đức Chúa Trời


Thông qua lịch sử đón nhận đấng tiên tri và nhờ đó được phước, chúng ta cũng nhận biết được rằng khi chúng ta nhận lấy Đức Chúa Jêsus và hầu việc Ngài một cách ân huệ thì được phước lành đời đời. Đương thời Đức Chúa Jêsus cũng có những người đón nhận Ngài là Đức Chúa Trời vì là Đức Chúa Trời nên được phước lớn lao.

Luca 19:1-9 “Đức Chúa Jêsus vào thành Giêricô, đi ngang qua phố. Tại đó, có một người tên là Xachê, làm đầu bọn thâu thuế, và giầu có. Người đó tìm xem Đức Chúa Jêsus là ai, nhưng không thấy được, vì đoàn dân đông lắm, mà mình lại thấp. Vậy, Xachê chạy trước, trèo lên cây sung, để ngó thấy Đức Chúa Jêsus, vì Ngài phải đi qua đó. Đức Chúa Jêsus đến chỗ ấy, ngước mắt lên mà phán rằng: Hỡi Xachê, hãy xuống cho mau, vì hôm nay ta phải ở nhà ngươi. Xachê vội vàng xuống và mừng rước Ngài… Song Xachê đứng trước mặt Chúa, thưa rằng: Lạy Chúa, nầy, tôi lấy nửa gia tài mình mà cho kẻ nghèo, và nếu có làm thiệt hại ai, bất kỳ việc gì, tôi sẽ đền gấp tư. Đức Chúa Jêsus bèn phán rằng: Hôm nay sự cứu đã vào nhà nầy, vì người nầy cũng là con cháu Ápraham.”

Vì nghĩ rằng việc được tiếp rước Đức Chúa Jêsus một lần là sự vinh dự đời đời, nên Xachê đã thể hiện niềm vui và sự cảm tạ về việc được tiếp rước Đức Chúa Jêsus, bằng việc nói rằng: “tôi lấy nửa gia tài mình mà cho kẻ nghèo, và nếu có làm thiệt hại ai, bất kỳ việc gì, tôi sẽ đền gấp tư”.

Đối với một tội nhân như vậy, việc được tiếp đón Đức Chúa Trời thực sự đã là niềm vinh dự thật lớn lao. Nhưng nếu mắt linh hồn không được mở, thiếu sự hiểu biết đến mức không hiểu sâu sắc tánh thần của Đức Chúa Trời, cùng không tiếp rước Ngài cho dù ở ngay cạnh Ngài, thì cũng không thể nhận lãnh ân điển của sự cứu rỗi được. Vào thời đại của Đức Chúa Jêsus, có biết bao người đã cùng sống, cùng hít thở một bầu không khí với Đức Chúa Jêsus? Nhưng số người tiếp nhận Đức Chúa Jêsus bằng đức tin giống như Xachê chỉ là thiểu số.

Thời đại này, đích thân Đức Chúa Trời cũng đến tận thế gian này và sống cùng với tội nhân nhưng đại bộ phận loài người không nhìn nhận Ngài cùng không nhận lấy. Nhưng chúng ta phải trở thành con cái tiếp nhận Đức Chúa Trời Êlôhim bằng niềm vui và cảm tạ xuất phát từ đáy lòng giống như Xachê vậy.

Giăng 12:1-7 “Sáu ngày trước lễ Vượt qua, Đức Chúa Jêsus đến thành Bêthani, nơi Laxarơ ở, là người Ngài đã khiến sống lại từ kẻ chết. Người ta đãi tiệc Ngài tại đó, và Mathê hầu hạ; Laxarơ là một người trong đám ngồi đồng bàn với Ngài. Bấy giờ, Mari lấy một cân dầu cam tùng hương thật, rất quí giá, xức chân Đức Chúa Jêsus, và lấy tóc mình mà lau; cả nhà thơm nức mùi dầu đó… Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Hãy để mặc người, người đã để dành dầu thơm nầy cho ngày chôn xác ta.”

Trong bữa tiệc đãi Đức Chúa Jêsus ở nhà Laxarơ tại thành Bêthani, Mari đã nhận ra Đức Chúa Trời đến để cứu rỗi những tội nhân giống như mình, nên đã tôn kính Ngài, tiếp rước Ngài thật nồng nhiệt đến mức không tiếc cả dầu cam tùng hương quý giá. Đức Chúa Jêsus đã đẹp lòng bởi đức tin của Mari nên đã phán rằng: “khắp cả thế gian, hễ nơi nào Tin lành này được giảng ra, thì cũng thuật lại việc người ấy đã làm để nhớ đến người”(Mathiơ 26:13).

Tư thế mà chúng ta tiếp nhận Đức Chúa Trời Êlôhim


Trông thấy những cảnh này, với tư cách là những người được nhận quyền thế trở nên con cái của Đức Chúa Trời ở thời đại này, chúng ta không thể không nghĩ về việc làm thế nào để tiếp nhận Đức Chúa Trời một cách đầy ân huệ giống như Xachê hay là Mari Mađơlen.

Đức Chúa Jêsus không mong đợi vật chất của Xachê, cũng không ham muốn dầu cam tùng hương quý giá của Mari. Ngài chỉ đơn thuần cảm động sâu sắc bởi hương khí của đức tin tỏa ra trong lòng họ. Trong việc tiếp nhận và hầu việc Đức Chúa Trời ở thời đại Thánh Linh, chúng ta phải dâng cảm động lên Đức Chúa Trời bằng đức tin mạnh mẽ và đẹp đẽ hơn những người này.

Giăng 5:39-44 “Các ngươi dò xem Kinh thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời: Ấy là Kinh thánh làm chứng về ta vậy. Các ngươi không muốn đến cùng ta để được sự sống!... Ta đã nhân danh Cha ta mà đến, các ngươi không nhận lấy ta. Nếu có kẻ khác lấy danh riêng mình mà đến, thì các ngươi sẽ nhận lấy. Các ngươi vẫn chịu vinh hiển lẫn của nhau, không tìm kiếm vinh hiển bởi một mình Đức Chúa Trời đến, thì thể nào các ngươi tin được?”

Những người luôn mong đợi và kỳ vọng Đức Chúa Trời làm điều gì đó cho bản thân mình, sẽ không thể nói rằng mình đã tiếp nhận Đức Chúa Trời một cách trọn vẹn. Người tiếp nhận Đức Chúa Trời bằng tấm lòng chân thật là những người luôn suy nghĩ xem mình có thể làm điều gì đó cho Đức Chúa Trời, giống như Xachê hay là Mari vậy.

Việc Đức Chúa Trời dùng đồ ăn loài người dâng lên thật đáng vui mừng thay? Chỉ cần nhìn tấm lòng của những người tiếp rước Ngài thì Ngài sẽ vui mừng biết bao?

Nếu thật sự yêu mến Đức Chúa Trời thì chúng ta phải luôn biết cảm tạ tất cả quãng đời hy sinh mà Ngài đã trải qua vì chúng ta, luôn nghĩ xem làm thế nào để báo đáp được ân huệ đó. Hơn nữa, phải luôn vui mừng bởi được Ngài ban cho vinh hiển cùng cơ hội được nhận lãnh Đức Chúa Trời, và phải hết lòng, hết ý để báo đáp ân điển của Đức Chúa Trời.

Giờ chính là lúc nên nghĩ xem chúng ta có thể làm gì cho Đức Chúa Trời. Hãy nhìn lại bản thân mình, trong khi trông cậy vinh hiển chí thánh đến từ Đức Chúa Trời, chúng ta hãy cảm tạ ân điển Ngài đến thế gian này tận hai lần để cứu rỗi và khiến tội nhân chúng ta ăn năn, và hãy tiếp rước Đức Chúa Trời một cách nồng nhiệt bằng tấm lòng giống như Xachê hay là Mari vậy.

Hãy rao truyền cho khắp thế gian rằng hãy nhận lấy Đức Chúa Trời


Ân huệ Đức Chúa Trời ban cho chúng ta thật lớn và quảng đại mà cái chúng ta báo ơn lại cho Đức Chúa Trời thật nhỏ và có giới hạn nữa. Nhưng Đức Chúa Trời lại hết sức vui mừng và coi nhiệt thành nhỏ bé của chúng ta, những người nỗ lực báo đáp ân điển Đức Chúa Trời, là to lớn; và Ngài đã sắm sẵn phước lành Nước Thiên Đàng vô hạn dành cho chúng ta.

I Côrinhtô 2:9 “Song le, như có chép rằng: Ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe, Và lòng người chưa nghĩ đến, Nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài.”

Cho đến giờ, chúng ta chỉ như đứa trẻ luôn gây ra bất bình và càu nhàu, luôn đòi hỏi Đức Chúa Trời ban cho cái này cái nọ. Nhưng giờ, chúng ta nên trở thành con cái có đức tin trưởng thành, và phải báo đáp Đức Chúa Trời đang sắm sẵn cho chúng ta những thứ vinh hiển lớn lao mà không thể tạo ra được bằng năng lực con người.

Vì Ngài đang chuẩn bị những thứ tuyệt vời này cho từng cá nhân chúng ta, nên Ngài đề nghị chúng ta đánh lui tất cả những sự cản trở của quỉ Satan, là kẻ làm xa cách và che lấp vinh hiển của Đức Chúa Trời khỏi chúng ta, và thỉnh cầu chúng ta nắm vững mão triều thiên của sự sống cho đến cuối cùng.

II Côrinhtô 4:4-6 “cho những kẻ chẳng tin mà chúa đời nầy đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lói của Tin lành Đấng Christ, là ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Vả, chúng tôi chẳng rao giảng chính mình chúng tôi, nhưng rao giảng Đức Chúa Jêsus Christ, tức là Chúa; và vì tình yêu mến Đức Chúa Jêsus mà chúng tôi xưng mình là tôi tớ của anh em. Vì Đức Chúa Trời, - là Đấng có phán: Sự sáng phải soi từ trong sự tối tăm! – đã làm cho sự sáng Ngài chói loà trong lòng chúng tôi, đặng sự thông biết về vinh hiển Đức Chúa Trời soi sáng nơi mặt Đức Chúa Jêsus Christ.”

Là Đức Chúa Trời ngự trong vinh hiển sáng láng, nhưng Ngài đã không bỏ mặc tội nhân chúng ta, Ngài đã đích thân mặc áo xác thịt mà đến để cứu rỗi chúng ta. Chỉ nhìn vào một sự thật đó thôi, chúng ta cũng biết được rằng tình yêu thương của Đức Chúa Trời Cha Mẹ lớn đến dường nào. Vì thế, chúng ta nhất định phải đánh lui lịch sử của quỉ Satan, là kẻ dùng con mắt đỏ ngầu để che khuất vinh hiển của Đức Chúa Trời; chúng ta phải tôn kính Đức Chúa Trời Cha Mẹ bằng đức tin và sự hiểu biết trọn vẹn.

Giờ là lúc sốt sắng chạy ra khắp thế giới, đến tận xứ Samari, đầu cùng đất, để rao truyền cho muôn dân, muôn nước tin tức tốt lành, rằng: “Hãy rước Đức Chúa Trời”, và dâng niềm vui lên Đức Chúa Trời. Chúng ta, là những người được gọi vào thời đại mà Ngài tỏ ra quyền năng và vinh hiển lớn gấp bảy lần thời Sơ Lâm, phải tiếp rước Đức Chúa Trời một cách nồng nhiệt hơn Xachê hay là Mari, và cũng phải sốt sắng rao truyền khắp muôn dân rằng: “Hãy tiếp rước Đức Chúa Trời, hãy đến nhận nước sự sống”. Mong tất thảy chúng ta đều lưu lại những hành trình đức tin đẹp đẽ xứng đáng để tự hào rằng: Chúng ta không có gì để hối hận khi nhìn lại tín ngưỡng của bản thân mình vào ngày Cha giáng lâm.