Hội Thánh được dựng nên bởi Chồi của vua Ðavít, và lẽ thật giao ước mới

  • Thời lượng |
  • Xem | 17642
‘WATV Media Cast’
Dầu trên thế gian có vô số người
và hội thánh xưng mình tin vào Đức Chúa Trời
nhưng thông qua các đấng tiên tri,
Đức Chúa Trời tiên tri rằng thế gian mà Ngài nhìn xem
là thế giới bị đói khát phần linh hồn vì không tìm kiếm được lẽ thật,
và là thế giới sự hỗn độn mà không có sự sáng.

Khi tiếp nhận Đức Chúa Trời Đấng An Xang Hồng,
là Đấng đích thân đến thế gian này lần thứ hai
với tư cách là Chồi của vua Đavít,
và giữ Lễ Vượt Qua giao ước mới
là giao ước đời đời mà chỉ được hứa cùng Đavít,
thì mới được giải phóng ra khỏi cơn khát phần linh hồn
và trông mong Nước Thiên Đàng vĩnh cửu.
VideoÂm thanh
Giảng đạo đã xem