Đức Chúa Trời của Chúng Ta

  • Thời lượng |
  • Xem | 10535
Kết luận sau cùng của 66 quyển Kinh Thánh chính là đi đến gần Thánh Linh và Vợ Mới!
Nếu muốn nhìn biết đúng Đức Chúa Trời và được nhận sự sống đời đời thì nhất định phải biết Kinh Thánh.

Vào thời đại này cũng vậy, Đức Chúa Trời ban chìa khóa Nước Thiên Đàng cho những người nhìn biết đúng Thánh Linh và Vợ Mới đến trong xác thịt.
VideoÂm thanh
Giảng đạo đã xem