Gia Đình Nước Thiên Đàng

  • Thời lượng |
  • Xem | 16258
Trong số rất nhiều người tin vào Đức Chúa Trời, ai có thể trở thành con cái của Đức Chúa Trời đây? 66 quyển Kinh Thánh ghi chép rằng khi tin và đi theo “Đức Chúa Trời Mẹ” ở Siôn thì mới có thể được nhận chứng cớ của Thánh Linh rằng là “con cái của Đức Chúa Trời”.

Hình của Đức Chúa Trời được làm chứng tại khắp mọi nơi trong Kinh Thánh là hình Nam và hình Nữ. Muôn vật mà Đức Chúa Trời sáng tạo đều nhận sự sống thông qua “mẹ”, giống như vậy, món quà “sự sống đời đời” mà Ngài đặc biệt ban cho duy chỉ các con cái của Đức Chúa Trời cũng có thể được nhận thông qua duy chỉ “Đức Chúa Trời Mẹ” thôi.
VideoÂm thanh
Giảng đạo đã xem