Vua Đavít và giao ước mới

  • Thời lượng |
  • Xem | 5067
‘WATV Media Cast’
Đức Chúa Trời đến lần thứ hai vào thời đại Đức Thánh Linh với tư cách là vua Đavít, đã tìm lại giao ước mới vì sự cứu rỗi chứ không phải sự xử phạt nhân loại.

Khi tiếp nhận Đức Chúa Trời đến khác nhau tùy theo mỗi thời đại và giữ gìn giao ước mới thì có thể xây dựng nhà đức tin trên Vầng Đá (Đấng Christ) không bị sập.
VideoÂm thanh
Giảng đạo đã xem