Điều răn của Đức Chúa Trời và tình yêu thương

  • Thời lượng |
  • Xem | 6798
‘WATV Media Cast’
Điều răn của Đức Chúa Trời là quy tắc phần linh hồn mà Đức Chúa Trời ban cho để bảo vệ nhân loại từ sự cám dỗ của Satan, và để dẫn dắt chúng ta tới tận Nước Thiên Đàng một cách an toàn.

- Duy chỉ Siôn có điều răn của Đức Chúa Trời mới được an toàn từ Satan
- Người Mỹ đã bị chết bởi vi phạm quy tắc của công viên vì cớ thú vui của mình
- Phước lành Đavít được nhận bởi yêu mến điều răn của Đức Chúa Trời còn hơn cả vàng ròng
VideoÂm thanh
Giảng đạo đã xem