Tình yêu thương và sự liên hiệp

  • Thời lượng |
  • Xem | 11118
‘WATV Media Cast’
Đức Chúa Trời không phán dặn điều gì không với lý do cả.
Khi Giôsuê và Nôê làm theo lời phán dặn của Đức Chúa Trời thì lịch sử kỳ diệu đã được hoàn thành. Giống như vậy, khi chúng ta làm theo lời phán của Đức Chúa Trời rằng “Hãy hoàn thành lịch sử cứu rỗi cuối cùng bởi tình yêu thương và sự liên hiệp!” thì lịch sử cứu rỗi 7 tỷ toàn thế giới cũng được hoàn thành.
VideoÂm thanh
Giảng đạo đã xem