Lời tiên tri chắc chắn

  • Thời lượng |
  • Xem | 26303
Lời Đức Chúa Trời là lời tiên tri chắc chắn nhất trên thế gian. Những người tin và làm theo chứng cớ của Kinh Thánh mới có thể đạt đến sự cứu rỗi.

Kinh Thánh tiên tri một cách xác tín rằng vào thời đại cuối cùng, Thánh Linh và Vợ Mới sẽ xuất hiện trên trái đất này và ban sự tha tội cùng sự sống đời đời cho nhân sinh nhân loại ở tại Siôn.
VideoÂm thanh
Giảng đạo đã xem