Ấn của Đức Chúa Trời và Lễ Vượt Qua

  • Thời lượng |
  • Xem | 14554
Ai là những người sẽ được cứu rỗi trong tai nạn cuối cùng sẽ giáng xuống khắp trên mặt đất?
Thông qua Giăng, Đức Chúa Trời đã giúp phân biệt giữa người sẽ phải chịu tai nạn và người sẽ được cứu rỗi.
- Lời tiên tri rằng Đức Chúa Trời sẽ giáng 7 tai nạn của sự thạnh nộ trong tương lai không xa (Khải Huyền 16:1-20).
- Lời tiên tri rằng sau Đại Chiến Thế Giới II (Vụ thảm sát dân tộc Ysơraên), con đường cứu rỗi, là công việc đóng ấn của Đức Chúa Trời, sẽ được mở ra từ đầu cùng đất phương Đông.

‘Ấn của Đức Chúa Trời’ chính là ‘Lễ Vượt Qua’ mà trong đó có lời hứa của Đức Chúa Trời rằng nếu giữ thì được vượt qua tất thảy mọi tai nạn.

Lễ Vượt Qua là lẽ thật duy nhất để Đức Chúa Trời có thể ở trong chúng ta, nên kể cả vào thời đại Cựu Ước, Giêhôva Đức Chúa Trời đã phán rằng ‘trải các đời hãy giữ làm một lễ cho Đức Giêhôva, tức là một lễ lập ra đời đời’; và kể cả vào thời đại Tân Ước, Đức Chúa Jêsus cũng đã nhấn mạnh rằng Lễ Vượt Qua là giao ước mới phải được giữ cho đến tận ngày sau rốt.

VideoÂm thanh
Giảng đạo đã xem