Tấm lòng của Mẹ và Siôn

  • Thời lượng |
  • Xem | 7622
‘WATV Media Cast’
Đã chịu phép Báptêm giữa lẽ thật ở trong Siôn thì phải lột bỏ bụi thế gian và phải sanh lại thành người mới.

Hãy coi sóc nhau và liên hiệp bởi sự chăm lo và tình yêu thương giống như Mẹ, hầu cho các thánh đồ mới không gặp phải khó khăn bởi văn hóa Siôn khác với thế gian.
(Ví dụ: Tầm quan trọng của sự liên hiệp giữa các chi thể)
VideoÂm thanh
Giảng đạo đã xem