Đấng Thiết Kế của sự sống và Mẹ

  • Thời lượng |
  • Xem | 7694
‘WATV Media Cast’
Khác với các giáo đoàn khác, Hội Thánh của Đức Chúa Trời tin và làm theo sự dạy dỗ của Kinh Thánh mà Đức Chúa Trời đã thiết kế, nhờ đó được nhận lời hứa sự sống đời đời mà Đức Chúa Trời Mẹ ban cho.

Muôn vật không thể tự tồn tại nếu không bởi thiết kế, giống như vậy, trong quá trình sự sống đời đời được ban cho, Mẹ nhất định có tồn tại.
VideoÂm thanh
Giảng đạo đã xem