Christ giáo từng bị gọi là tà đạo

  • Thời lượng |
  • Xem | 10081
‘WATV Media Cast’
Sự cứu rỗi ở nơi tin và làm theo lời của Đức Chúa Trời.

Giống như Hội Thánh sơ khai đã bị mắc ô danh là tà đạo và bị giáo Giuđa bắt bớ bởi cớ rằng tin vào Đức Chúa Trời đến trong xác thịt và giữ giao ước mới chứ không phải là giao ước cũ, Hội Thánh của Đức Chúa Trời ngày nay cũng bị phỉ báng và bắt bớ bằng phương pháp như nhau.
VideoÂm thanh
Giảng đạo đã xem