Lễ Trái Đầu Mùa và sự trông cậy phục sinh

  • Thời lượng |
  • Xem | 7832
‘WATV Media Cast’
Lễ Phục Sinh là lễ trọng thể được dâng vào Chủ nhật - một hôm sau ngày Sabát, và là lễ trọng thể hầu cho trông mong cuộc sống đời đời chứ không phải chốc lát.
Giống như các sứ đồ thông qua Lễ Phục Sinh đã nhận thức được rằng bản chất của cuộc sống có ở trên trời, chúng ta phải rao truyền niềm vui Nước Thiên Đàng vĩnh cửu đối với nhân loại đang ở trong đau đớn.
VideoÂm thanh
Giảng đạo đã xem