Bởi sự ăn mà bị chết và bởi sự ăn mà được sống

  • Thời lượng |
  • Xem | 8793
‘WATV Media Cast’
Giống như tội lỗi của nhân loại bắt đầu từ trái thiện ác ở vườn Êđen, thì mầu nhiệm về sự tha tội và sự sống đời đời cũng ở nơi trái sự sống trong vườn Êđen.

Lời phán rằng “Người nào ăn Ta, sẽ sống bởi Ta.” là lời cho biết rằng bản thân Đức Chúa Jêsus chính là thực thể của trái sự sống. Ngài đã ban cho con đường đi đến trái sự sống thông qua Lễ Vượt Qua giao ước mới.
VideoÂm thanh
Giảng đạo đã xem