Thức ăn mà Thần ban xuống

  • Thời lượng |
  • Xem | 9680
‘WATV Media Cast’
Mana mà Đức Chúa Trời ban xuống cho mấy triệu người suốt 40 năm đồng vắng cũng đã không thể ban cho sự sống đời đời.

Thức ăn chân chính mà Thần ban xuống cho phép sự sống đời đời duy chỉ là Lễ Vượt Qua giao ước mới, nhờ đó có thể ăn được thịt và uống được huyết của Đức Chúa Jêsus, là Đấng đến với tư cách là bánh của sự sống.

VideoÂm thanh
Giảng đạo đã xem