Gia đình Nước Thiên Đàng và gia đình dưới đất II

  • Thời lượng |
  • Xem | 10486
‘WATV Media Cast’
Giống như nguyên lý phải có thực thể thì mới có hình bóng, vì trong thế giới phần linh hồn có gia đình Nước Thiên Đàng, nên ở trong thế giới phần xác, là hình bóng, cũng có chế độ gia đình.
Giống như gia đình phần xác, là hình bóng, được kết nối bởi huyết thống, chỉ thông qua huyết của Đấng Christ bởi Lễ Vượt Qua giao ước mới thì mới có thể trở thành gia đình Nước Thiên Đàng.
VideoÂm thanh
Giảng đạo đã xem