Lễ Vượt Qua của Đức Chúa Trời

  • Thời lượng |
  • Xem | 7026
‘WATV Media Cast’
Lễ Vượt Qua giao ước mới mà Đức Chúa Trời, là Đấng có năng lực tối cao nhất trên cả vũ trụ, đích thân chế định bởi thịt và huyết của Ngài, chính là lễ trọng thể hàng hiệu vĩ đại nhất kể cả ở trên thế giới thiên sứ, kể cả ở trên trái đất này.

Đối với những người giữ Lễ Vượt Qua nhờ đó được ở trong Đức Chúa Trời, thì Ngài phán rằng “Ngươi thuộc về Ta.” và còn ban cho kể cả phước lành sự tha tội nữa.
VideoÂm thanh
Giảng đạo đã xem