Lời nói và sự cứu rỗi

  • Thời lượng |
  • Xem | 10301

Bởi một lời nói làm cảm động Đức Chúa Trời mà Đavít thắng lợi trong trận chiến, bởi một lời nói làm Đức Chúa Jêsus cảm động mà tên trộm cướp bên hữu thập tự giá đã đạt được sự cứu rỗi. Giống như vậy, lời nói đóng vai trò rất quan trọng kể cả phần xác thịt lẫn phần linh hồn.
Sự dạy dỗ rằng hãy nói lời có ích lợi cho người nghe, hãy luôn nói lời cảm tạ, cũng là điều răn của Đức Chúa Trời mà chúng ta nhất định phải giữ như ngày Sabát và Lễ Vượt Qua.
Satan làm tổn thương tâm linh bởi lời nói ác độc hòng mê hoặc dân sự của Đức Chúa Trời.
VideoÂm thanh
Giảng đạo đã xem