Hết lòng, hết ý

  • Thời lượng |
  • Xem | 10912
‘WATV Media Cast’
“Đức Chúa Trời nhìn trọng tâm của con người.”

Đối với người chỉ có vẻ ngoài làm hành động tựa như thể là Cơ Đốc nhân nhưng để phân nửa tấm lòng hướng về thế gian thì Ngài không ban cho trái.
Song, đối với những người hết lòng, hết ý, và hết linh hồn mà vâng phục điều răn thứ nhất của Đức Chúa Trời và kính
VideoÂm thanh
Giảng đạo đã xem