Lời tiên tri của các đấng tiên tri và suy nghĩ của những người thế gian

  • Thời lượng |
  • Xem | 14538
‘WATV Media Cast’
Giống như những người thế gian đã không tin lời tiên tri của các đấng tiên tri và Kinh Thánh, nên đã đóng đinh Đức Chúa Jêsus, là Đấng đến với tư cách là Đấng Cứu Chúa trên thập tự giá, vào thời đại Đức Thánh Linh ngày nay cũng vậy, tuy người thế gian không nhìn biết Thánh Linh và Vợ Mới, là Đấng đến theo lời tiên tri để ban sự cứu rỗi, và hủy báng, nhưng, đối với các con cái tiếp nhận Đức Chúa Trời bằng đức tin trọn vẹn thì Ngài ban cho phước lành sự cứu rỗi đời đời.
VideoÂm thanh
Giảng đạo đã xem