Lời Kinh Thánh đã chép rằng việc nầy tất phải xảy đến

  • Thời lượng |
  • Xem | 13166
‘WATV Media Cast’
Giống như Đức Chúa Jêsus đã chịu khổ nạn với tư cách là của lễ hy sinh chuộc tội, Kinh Thánh được ghi chép bời lời của Đức Chúa Trời nhất định sẽ được ứng nghiệm.
Hội Thánh được công nhận là con cái bởi đã được thừa hưởng thịt và huyết của Đức Chúa Trời thông qua Lễ Vượt Qua mà Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ ban cho, và Hội Thánh làm ứng nghiệm lời tiên tri Kinh Thánh, chỉ là “Hội Thánh của Đức Chúa Trời” mà thôi.

VideoÂm thanh
Giảng đạo đã xem