Vương lệnh của Đức Chúa Trời và Lễ Vượt Qua

  • Thời lượng |
  • Xem | 12982
Trong vương lệnh của Đức Chúa Trời, có chứa đựng phước lành và lời hứa sự cứu rỗi.
Đức Chúa Trời, là Vua trên trời, đã ban Lễ Vượt Qua giao ước mới như là vương lệnh để ban sự sống cho nhân loại, và đối với những người có sự sống nhờ Lễ Vượt Qua ấy, thì Đức Chúa Trời Mẹ luôn ở cùng.,
VideoÂm thanh
Giảng đạo đã xem