Các tổ tiên đức tin và sự vâng phục

  • Thời lượng |
  • Xem | 10117
‘WATV Media Cast’
Nôê đóng chiếc tàu đã chưa từng một lần đóng thử bằng lòng vâng phục, nhờ đó được cứu rỗi. Ápraham dâng Ysác lên Đức Chúa Trời mà không do dự trong khi tin vào lời hứa. Môise dạn dĩ rao truyền lời của Đức Chúa Trời cho vua Pharaôn, vốn là chướng ngại vật lớn, nhờ đó trở nên đấng tiên tri của năng lực bày tỏ ra quyền năng của Đức Chúa Trời!

Nếu có sự vâng phục tuyệt đối và việc làm giống các tổ tiên đức tin thể này, thì sự cứu rỗi 7 tỷ mà Đức Chúa Trời phán lệnh vào thời đại này cũng đều được hoàn thành bởi quyền năng của Đức Chúa Trời.
VideoÂm thanh
Giảng đạo đã xem