Hãy chiếu sáng sự sáng vinh hiển của Giêrusalem ra khắp thế giới

  • Thời lượng |
  • Xem | 13294
‘WATV Media Cast’
Như lời tiên tri trong Êsai chương 60, khi chúng ta phát ra sự sáng vinh hiển của Đức Chúa Trời Mẹ Giêrusalem, thì dân tộc khắp thế giới đang bị chìm trong bóng tối, sẽ có được năng lực phân biệt phần linh hồn, và các nước và các vua sẽ đến với Đức Chúa Trời Mẹ mà dâng vinh hiển lên Ngài.

Giống như vai trò quyết định hầu cho kết trái nằm ở rễ cây không trông thấy, khi khoe khoang Đức Chúa Trời Mẹ và nhờ cậy Ngài, thì Đức Chúa Trời sẽ nôn nả làm Tin Lành này.
VideoÂm thanh
Giảng đạo đã xem