Thờ phượng chí thánh - ngày Sabát

  • Thời lượng |
  • Xem | 13804
‘WATV Media Cast’
Nếu yêu mến Đức Chúa Trời thì nhất định phải giữ điều răn của Đức Chúa Trời.

Ngày Sabát là điều răn và là ngày thánh của Đức Chúa Trời, trở nên một dấu quan trọng liên kết giữa Đức Chúa Trời với người dân của Ngài, và là ngày mà Đức Chúa Trời tha thứ tội lỗi của nhân loại đã phạm tội trên trời và bị đuổi xuống, và ban phước lành hầu cho có thể đi vào sự nghỉ ngơi đời đời.
(Chứng cớ xác thực trong Kinh Thánh: Ngày Sabát là ngày thứ bảy, tức là Thứ Bảy.)
VideoÂm thanh
Giảng đạo đã xem