Người sẽ được đi vào Nước Đức Chúa Trời

  • Thời lượng |
  • Xem | 20480
‘WATV Media Cast’
Các con cái trên trời được lựa chọn và được Đức Chúa Trời gọi, bỏ thói quen và tính cách xấu ác, và mỗi ngày phải tự kiểm điểm để có hình ảnh công bình hơn sự công bình của các thầy thông giáo và người dòng Pharisi.

Khi làm việc thiện lành và sanh lại trong gia đình và trong lẽ thật, thì Đức Chúa Trời sẽ ban kết quả tốt đẹp xứng đáng với sự ăn năn.
VideoÂm thanh
Giảng đạo đã xem