Mục tiêu phần linh hồn và lòng khẩn thiết

  • Thời lượng |
  • Xem | 22317
‘WATV Media Cast’
Người không có mục tiêu cứ chỉ kiếm tìm lời biện minh để không làm sứ mệnh.

Khi Môise và Giôna có được mục tiêu thì đã sanh ra lòng khẩn thiết, và bởi lòng khẩn thiết ấy mà đã cầu khẩn lên Đức Chúa Trời, nhờ đó làm hoàn thành công việc vĩ đại. Giống như vậy, chúng ta vào thời đại này với tư cách là những người được gọi để cứu rỗi 7 tỷ, phải cứu rỗi thế giới bởi mục tiêu và lòng khẩn thiết xác tín.
VideoÂm thanh
Giảng đạo đã xem