Lễ Vượt Qua - luật pháp của sự sống

  • Thời lượng |
  • Xem | 15917
‘WATV Media Cast’
Luật pháp của Thánh Linh sự sống mà Ngài lập ra
hầu cho giải phóng nhân sinh nhân loại
khỏi gông xiềng của sự tội và sự chết
chính là Lễ Vượt Qua giao ước mới.

Cả nhân loại muốn nhận lãnh sự sống và sự tha tội
thì nhất định phải giữ Lễ Vượt Qua
được lập bởi thịt và huyết của Đức Chúa Jêsus.
VideoÂm thanh
Giảng đạo đã xem