Ban Arôn và ban Mênchixêđéc

  • Thời lượng |
  • Xem | 11291
‘WATV Media Cast’
Bởi luật pháp của giao ước cũ mà tế lễ bởi huyết của thú vật,
tức là bởi ban Arôn
thì không thể đạt được sự tha tội và sự cứu rỗi trọn vẹn.

Ban Mênchixêđéc mà Đức Chúa Jêsus chấp hành
là ban cần phải được tồn tại cho tới tận ngày tận thế,
là luật pháp của giao ước mới được trọn vẹn
mà thờ phượng bởi tâm thần và lẽ thật.
VideoÂm thanh
Giảng đạo đã xem