Lời hy vọng được ném vào sự tuyệt vọng

  • Thời lượng |
  • Xem | 15813
‘WATV Media Cast’
Tin nhắn hy vọng cho biết về Nước Thiên Đàng đối với nhân loại đang bị rơi vào sự tuyệt vọng bởi vận mệnh bị định phải đi vào địa ngục, chính là Tin Lành của giao ước mới.

Lời khẳng định cầu khẩn trong khi tin làm nên phép lạ đáng ngạc nhiên, còn lời mang tính phủ định đem lại tuyệt vọng thì bị xét đoán bởi bản thân lời ấy.
(Kết quả lời của hai tên trộm cướp ở hai bên tả hữu thập tự giá, lời của 12 người thám tử)
VideoÂm thanh
Giảng đạo đã xem