Đấng Cứu Chúa và Tên Mới

  • Thời lượng |
  • Xem | 15020
‘WATV Media Cast’
Sự cứu rỗi của nhân loại phụ thuộc vào duy chỉ Đức Chúa Trời.
Giống như lời phán ban cho
tùy theo mỗi thời đại về vấn đề thức ăn là khác nhau,
dù là bất cứ thời đại nào,
lời phán mà Ngài ban cho vào thời đại ấy
chính là lẽ thật của thời đại ấy.

Đức Chúa Trời phân chia từng thời đại
thành thời đại của Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh,
và Ngài hầu cho nhân loại được cứu rỗi
bởi tên của Đấng Cứu Chúa của thời đại mà mình thuộc vào,
nên vào thời đại Đức Thánh Linh,
phải trông cậy sự cứu rỗi của chúng ta
vào tên mới của Đức Chúa Jêsus.
VideoÂm thanh
Giảng đạo đã xem