Đức Chúa Trời xem xét chúng ta

  • Thời lượng |
  • Xem | 24916
‘WATV Media Cast’
Hãy vứt bỏ hình ảnh tội ác thấm đượm trên thế gian này
và phải sống vì thế giới đời đời
trong khi tích lũy phước lành trên Nước Thiên Đàng.

Đức Chúa Trời biết hết thảy
kể cả công việc sâu xa và kín nhiệm trên thế gian này,
và Ngài xem xét hết thảy suy nghĩ, hành vi
và kể cả đức tin của nhân sinh.
Đức Chúa Trời ấy dẫn dắt các con cái Siôn
tới tận Nước Thiên Đàng vĩnh cửu một cách an toàn.
VideoÂm thanh
Giảng đạo đã xem