Đức Chúa Trời là Mấy Đấng?

  • Thời lượng |
  • Xem | 7343
Trong lời lẽ thật Đấng An Xang Hồng ban cho, có lời rằng ‘Nhìn biết Đức Chúa Trời là điều kiện để nhận lãnh Thánh Linh mưa cuối mùa’.

Kể cả các hội thánh vốn có cũng nói rằng họ nhìn biết Đức Chúa Trời và đã nhận lãnh được Thánh Linh, song họ chỉ khoe khoang về truyền thống và lịch sử của hội thánh và cố chấp rằng Đức Chúa Trời chỉ là ‘một Đấng’. Vậy thì Kinh Thánh làm chứng rằng Đức Chúa Trời là mấy Đấng đây?

Trong Kinh Thánh có hơn 2.500 chỗ ghi chép là ‘Các Đức Chúa Trời (Êlôhim)’, và kể cả thông qua muôn vật, Đức Chúa Trời cũng đã cho biết về sự tồn tại của Đức Chúa Trời Mẹ, nên trước tòa phán xét vào ngày sau rốt, sẽ không một ai có thể biện minh cả.
VideoÂm thanh
Giảng đạo đã xem