Hãy thay đổi bản thân chứ không phải là thay đổi thế gian

  • Thời lượng |
  • Xem | 17843
Đức Chúa Trời đã sáng tạo trái đất
với kế hoạch lớn lao của sự cứu rỗi.
Đừng mong điều kiện và tình huống
của thế gian này - thành ẩn náu được biến đổi,
nhưng chính tôi phải được biến đổi
thành hình ảnh có đức tin
thì công cuộc của Đức Chúa Trời mới được diễn ra.

- Câu chuyện của vị vua nọ làm giày dép
cho những người dân thăm viếng thánh địa
- Sứ đồ Phaolô làm chứng rằng
phải biết thỏa lòng trong bất cứ hoàn cảnh nào
- 300 dũng sĩ Ghêđêôn đã đẩy lùi 135.000 người
- Giôsuê và Calép không nhìn hiện thực
nhưng tin vào lời hứa của Đức Chúa Trời
VideoÂm thanh
Giảng đạo đã xem