Người giữ lời của Đức Chúa Trời

  • Thời lượng |
  • Xem | 21880
‘WATV Media Cast’
Sự khó khăn gặp phải
trong khi giữ gìn lời của Đức Chúa Trời
là quá trình rèn luyện
để Đức Chúa Trời ban phước lành lớn lao cho các con cái,
nhưng sự khó khăn gặp phải
do từ bỏ ý muốn của Đức Chúa Trời
thì là sự rủa sả và là hình phạt.

Hãy đi theo ý muốn của Đức Chúa Trời
và dạn dĩ lựa chọn con đường ấy
để được nhận phước lành Nước Thiên Đàng.
(Giáo huấn ban cho người dân Ysơraên
trên đường đồng vắng 40 năm,
sự thử thách của Gióp)
VideoÂm thanh
Giảng đạo đã xem