Quyền năng lời của Đức Chúa Trời

  • Thời lượng |
  • Xem | 21926
Đức Chúa Trời bày tỏ ra quyền năng lời phán của Ngài rất lớn
vào thời đại Đức Thánh Linh cuối cùng
hơn là thời đại Đức Cha và thời đại Đức Con.
Dù Ngài đã mặc xác thịt
nhưng trong lời ấy có quyền năng của Đức Chúa Trời,
nên các con cái phải đi theo bằng đức tin
bất cứ nơi nào Ngài dẫn dắt

- Sự ra đời của Ysác, đám cưới tại thành Cana,
phép lạ mà Ngài cho Phierơ trông thấy v.v...
VideoÂm thanh
Giảng đạo đã xem