Thế giới của đức tin và thế giới sẽ được biến hóa

  • Thời lượng |
  • Xem | 15274
‘WATV Media Cast’
Làm công việc Tin Lành với đức tin
thì kể cả hoàn cảnh và tình huống xung quanh
cũng được thay đổi dựa vào đức tin ấy.

Đừng đi theo loài người,
nhưng phải một mực đi theo Đức Chúa Trời.
Đối với người có tín ngưỡng coi mình là trọng tâm
thì sự biến hóa không xảy ra,
nhưng trong thế giới của người
đặt Đức Chúa Trời vào trọng tâm
thì Ngài ban cho sự biến hóa ân huệ.
(Trước khi phát hiện ra thuyết nhật tâm,
người ta đã đặt trái đất vào trọng tâm của vũ trụ.)
(Đức Chúa Trời phân rẽ Biển Đỏ và đẩy lùi Mađian.)
VideoÂm thanh
Giảng đạo đã xem