Con đường Nước Thiên Đàng đi vào bằng đức tin

  • Thời lượng |
  • Xem | 11397
‘WATV Media Cast’
Đối với các con cái
đang bước đi trên con đường đức tin
với đích đến là Nước Thiên Đàng,
Đức Chúa Trời đã dặn dò rằng tuyệt đối đừng quên,
nhưng hãy coi lịch sử đồng vắng 40 năm
đã xảy ra vào 3500 năm trước là tấm gương.

Sở dĩ thỉnh thoảng Đức Chúa Trời đặt để các con cái
ở tình huống khó khăn và khổ nhọc
là để xác minh đức tin hướng về Đức Chúa Trời,
và để làm cho được trọn vẹn.
(Ví dụ: Đức Chúa Jêsus phán rằng
hãy gánh thập tự giá của mỗi người mà đi theo Ngài)
VideoÂm thanh
Giảng đạo đã xem