Con đường trở về Nước Thiên Đàng

  • Thời lượng |
  • Xem | 16029
‘WATV Media Cast’
Khi đi ra nước ngoài
thì luyện tập ngôn ngữ của nước ấy rồi mới đi.
Giống như vậy, để đi trở về Nước Thiên Đàng vĩnh cửu
thì chúng ta phải lấy sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời
làm la bàn, và luôn cảm tạ,
và phải biết sử dụng ngôn ngữ của Nước Thiên Đàng
dâng vinh hiển lên Đức Chúa Trời.

Trong ngôn ngữ Nước Thiên Đàng
không có lời lằm bằm và lời thử thách,
mà chỉ tràn đầy niềm vui.
(Ví dụ: Người mẹ có con trai bán ô
và con trai bán giày rơm)
VideoÂm thanh
Giảng đạo đã xem