Đức Chúa Trời toàn năng và thế giới đức tin

  • Thời lượng |
  • Xem | 15261
‘WATV Media Cast’
Mẹ ở cùng với chúng ta trong hình ảnh xác thịt
và ban cho sứ mệnh Tin Lành vĩ đại.
Chúng ta phải tự biết rằng
mình đang tin trọn vẹn hay đang không tin rằng
Mẹ thể ấy chính là Đức Chúa Trời toàn tri toàn năng.

Nếu chỉ luôn suy nghĩ
tới lập trường của bản thân mình
thì đức tin không lớn lên được,
và chỉ sanh ra bất bình và bất mãn.

Khi hết thảy sự quan tâm và Bửu Vật của tôi
là duy chỉ Đức Chúa Trời
thì mới có thể trải nghiệm được
công việc và phép lạ của đức tin.

Khi Ghêđêôn, Gióp, Nôê, Ápraham làm mới
và làm trọn vẹn sự nhận thức về Đức Chúa Trời
thì phải đến lúc ấy cũng mới được nhận lấy
sự làm công việc của năng lực.
VideoÂm thanh
Giảng đạo đã xem