Thói quen ác và thói quen tốt

  • Thời lượng |
  • Xem | 14761
‘WATV Media Cast’
Nếu có thói quen ác thì bị hư hỏng
và cuối cùng bị thiếu mất lẽ thật.

Cả nhà vua Saulơ, Hópni và Phinêa bị hủy diệt
bởi thuần thục với thói quen xấu
không vâng phục lời phán của Đức Chúa Trời.
Hãy lấy đó làm bài học và hủy bỏ hết thảy thói quen ác,
và phải có thói quen tốt đẹp
vâng phục lời phán của Đức Chúa Trời.
(Samuên và Đavít được nhận phước lành
bởi thói quen tốt đẹp kính sợ Đức Chúa Trời)
VideoÂm thanh
Giảng đạo đã xem