Thật sự chúng ta có phước thay

  • Thời lượng |
  • Xem | 21470
‘WATV Media Cast’
Chúng ta đang sống trong thời đại Đức Thánh Linh,
được nhận phước lành sự tha tội
và sự sống đời đời ở trong Siôn - nơi giữ lễ trọng thể,
được đối diện với Đức Chúa Trời đến trong xác thịt,
và có thể thỏa thích nghe được giọng tiếng của Ngài,
và được ban cho điều kiện và hoàn cảnh Tin Lành
tốt hơn thời đại Đức Cha & Đức Con.
Chúng ta là những người
được nhận phước lành hơn bất cứ ai.

Những người mù phần linh hồn
mà đặt tấm lòng vào thế gian
phải mau chóng mở đôi mắt phần linh hồn
để có thể nhìn thấy phước lành trên trời.

- Ápraham, Nôê, Môise được nhận phước lành
vì làm cùng Đức Chúa Trời.
- Tình yêu thương của Đức Chúa Trời,
Đấng đến trái đất này lần thứ hai
vì sự cứu rỗi của các con cái.
VideoÂm thanh
Giảng đạo đã xem