Hãy đi theo sau hòm giao ước

  • Thời lượng |
  • Xem | 12516
‘WATV Media Cast’
Kể cả khi Đức Chúa Trời giữ gìn người dân Ysơraên
bởi trụ mây và trụ lửa trên con đường đồng vắng 40 năm,
kể cả khi Ngài chinh phục thành Giêricô
và hầu cho đi vào Canaan,
Ngài đã hầu cho hòm giao ước của Đức Chúa Trời
luôn ở phía trước, còn dân sự thì đi theo phía sau đó.

Vào thời đại Đức Thánh Linh cũng vậy,
khi đi theo sau và vâng phục sự dạy dỗ
của Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ
là thực thể của Hòm Giao Ước
thì chúng ta mới có thể đi vào
Nước Thiên Đàng vĩnh cửu trên trời.

(Môise bày tỏ sự công bình của bản thân
nên đã không thể đi vào xứ Canaan)
VideoÂm thanh
Giảng đạo đã xem