Đức Chúa Trời - Ân Nhân của sự sống

  • Thời lượng |
  • Xem | 10075
‘WATV Media Cast’
Chúng ta phải sống cuộc sống hàng ngày cảm tạ
và báo đáp ân huệ của Đức Chúa Trời,
là Đấng đã mặc áo xác thịt và đến trái đất này,
và thậm chí chịu đựng kể cả nỗi đau
bị đóng đinh trên thập tự giá để cứu sống nhân loại
phải bị chịu đau đớn tại địa ngục đời đời mãi mãi bởi tội lỗi.

- Câu chuyện của con chó
báo đáp ân huệ của người chủ cửa hàng cá
- 10 người mắc bệnh phung được chữa sạch
bởi Đức Chúa Jêsus
- Những người dân đã quên mất ân huệ của Đức Chúa Trời,
là Đấng đã giải phóng họ khỏi đời sống tôi mọi 400 năm
VideoÂm thanh
Giảng đạo đã xem