Ðấng Cứu Chúa theo mỗi thời đại và Tên Mới

  • Thời lượng |
  • Xem | 8247
‘WATV Media Cast’
“Phàm sự gì có thì tiết; mọi việc dưới trời có kỳ định.”

Khi Đức Chúa Trời trải bày công cuộc cứu rỗi
vì nhân loại ở trên trái đất này,
từ ban đầu, Ngài đã phân chia thời đại
thành ba thời đại Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh,
và Ngài đã hầu cho được nhận sự cứu rỗi
chỉ thông qua Đấng Cứu Chúa
phù hợp với tùy từng thời đại ấy.

Vào thời đại Đức Thánh Linh, khi tin vào Đấng An Xang Hồng,
là Đấng đến với Tên Mới của Đức Chúa Jêsus,
làm nhân chứng của Tên Mới, và cầu nguyện nhân danh Ngài
thì mới được nhận phước lành sự cứu rỗi.
VideoÂm thanh
Giảng đạo đã xem