Hãy đến với Thánh Linh và Vợ Mới

  • Thời lượng |
  • Xem | 8524
‘WATV Media Cast’
Nếu là người tin vào Đức Chúa Trời
thì phải tin vào lời phán của Đức Chúa Trời,
và phải biết đi theo duy chỉ con đường cứu rỗi
mà Đức Chúa Trời dẫn dắt.

Vào thời đại này ngày nay, phải giữ ngày Sabát
và Lễ Vượt Qua của giao ước mới
theo lời phán của Đức Chúa Trời,
và phải đến gần với Thánh Linh và Vợ Mới
thì mới có thể nhận lãnh nước sự sống.
(Nôê và Lót được cứu rỗi
vì làm theo y như lời phán của Đức Chúa Trời)
VideoÂm thanh
Giảng đạo đã xem