Đấng An Xang Hồng xây dựng Siôn

  • Thời lượng |
  • Xem | 9231
‘WATV Media Cast’
Đối với những người dân của Đức Chúa Trời
vào thời đại cuối cùng,
ngoài Siôn ra, không có nơi nào khác của sự cứu rỗi
để có thể thoát khỏi tai nạn cuối cùng.

Siôn giữ lễ trọng thể được lập nên
bởi Đức Chúa Jêsus - Đavít phần linh hồn!
Siôn này đã bị hủy phá bởi Satan,
nhưng Đức Chúa Trời
đến trái đất này lần nữa theo lời tiên tri
đã xây dựng lại Siôn,
và Đấng ấy chính là Đấng An Xang Hồng.

Duy chỉ Hội Thánh của Đức Chúa Trời -
nơi lễ trọng thể của giao ước mới được khôi phục,
chính là Siôn mà Đức Chúa Trời ngụ cùng,
và có phước lành sự sống đời đời và sự tha tội.
VideoÂm thanh
Giảng đạo đã xem